-20% PRZY ZAKUPIE DWÓCH PAR !!!

KOD RABATOWY: 20SALE

NIE ZWLEKAJ! DO KOŃCA:

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Loading...

Ładuje formularz ...
enp.offer.filters_loading

Zapisz się do Newslettera

i złap 20 %

RABATU

Marzysz o modnych butach w rozsądnej cenie? Jako pierwsza dowiaduj się o naszych najnowszych promocjach, zniżkach, rabatach i konkursach! Zapisując się do newsletter’a DeeZee otrzymujesz dostęp do informacji o naszych nowościach, bestsellerach i wyprzedażach.

Wpisz swój adres e-mail i korzystaj z promocji i rabatów:

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji
od pon. do pt.
w godz. 8.00-19.00

534 644 447

Koszt połączenia według taryfy operatora

Sprawdź status swojego zamówienia

Teraz możesz samodzielnie sprawdzić na jakim
etapie jest Twoje zamówienie

Loading...

Logowanie

Lub

Jestem tu po raz pierwszy

Co zyskujesz?

  • Możliwość śledzenia statusu zamówienia
  • Dostęp do historii zamówień
  • Schowek na produkty

Lub

Zwiń

Regulamin konkursu „Dzień Kobiet z DeeZee & Royal Roses”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Kobiet z DeeZee & Royal Roses”.
2.Organizatorem Konkursu jest DeeZee Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433992,NIP: 677-237-14-03, REGON: 122668870 (dalej „Organizator konkursu”).
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje,że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
4. Konkurs trwa od dnia 07.03.2016 do dnia 09.03.2016 r. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1.Celem Konkursu jest promocja marki DeeZee.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.
3. Konkurs polega na dokończeniu zdania „Idealny prezent na Dzień Kobiet...”, opublikowaniu swojej odpowiedzi na portalu Facebook pod postem konkursowym oraz polubieniu profilu DeeZee na portalu Facebook i profilu Royal Roses na portalu Facebook.
4. Konkurs trwa 3 dni. Komentarze można zamieszczać do trzeciego dnia, do godziny 23:59.
5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi.
6.Wyniki konkursu ogłaszane będą czwartego dnia od rozpoczęcia Konkursu w godzinach między 10:00 a 14:00 na stronie www.facebook.com/DeeZeepl.
7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.


§5. NAGRODY

1.W Konkursie nagrodą są: jedna wybrana przez Zwycięzcę para butów DeeZee oraz box kwiatowy. Konkurs przewiduje trzech zwycięzców.
2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 500,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/DeeZeepl.
4. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected] w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.
5.Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
6. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma DeeZee Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
7.Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
• odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
• w terminie 7 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
• zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1 powyżej.

§6. DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora – DeeZee Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000433992, NIP: 677-237-14-03, REGON: 122668870.
W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• prawidłowegoprzeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody iogłoszenia wyników Konkursu;
• marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicymają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]
2.Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dnio d daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


< powrót
w górę
Wróć do DeeZee.pl ☺